Iran The Land Of Glory And Beauties

مهمان نوازی ایرانی

بعضی از اعمال در جوامع بشری از ارزش و اهمیت خاصی برخوردارند و ریشه در سنن و اعتقادات آن ملل دارد، که یکی از این موضوعات مهمان و مهمانداری است. در اسلام مبین نیز به این تأکید شده و انبیا و بزرگان نیز درباره آن سخنان گرانباری گفته‌اند. در فرهنگ دینی ما، مهمان حبیب خدا و مایه برکت است، ‌هدیه‌ای از سوی پروردگار و عامل افزایش رزق و سبب آمرزش گناهان صاحبخانه و نزول مغفرت الهی است. از برجسته‌ترین خصلتهای نیکمردان و آزادگان، کرم وسخاوت است، و همین آزادگی از تعلقات و خوی بذل و بخشش است که دیگران را اسیر محبت و احسان می‌کند. و داشتن دستی باز و سفره‌ای گشوده و عطایی پیوسته و مهمان‌داری و مهمان‌نوازی، از نشانه‌ها و جلوه‌های این روحیه فتوت و جوانمردی است.
گر چه بادیه نشینان عرب ‌همچنین عشایر در ایران به مهمان‌نوازی معروفند، ‌ولی در بسیاری از مناطق، با جلوه‌های زیبای مهمان دوستی مواجه می‌شوید. شاید برخی از شهرها و مناطق را به عنوان مهمان‌نواز و مهمان دوست شنیده‌اید که در این خصلت، مشهورند و زبانزد خاص و عام اند، این نیز ریشه در فرهنگ دینی و باورهای مذهبی دارد و تعلیمی است که از قرآن و دین فرا گرفته‌اند. اساساً دین ما، یکی از مؤثرترین عوامل شکل دهنده به «فرهنگ عمومی» در جامعه ایرانی و اسلامی است. در روایات اسلامی، ‌حتی فصلی به عنوان «باب اقراء الضیف و اکرامه» وجود دارد که به تکریم، گرامی داشتن، احترام و پذیرایی از مهمان سفارش می‌کرده و مهمان دوستی را خوش می‌دارد و خوشحال شدن از آمدن مهمان را بسیار نیکو می‌شمرده و خانه بی‌مهمان را دور از فرشتگان می‌داند. امام باقر(ع) به نقل از پدرانش از قول حضرت پیامبر(ص) فرموده است:‌
»اذا دخل الرجل بلدة فهو ضیف علی من بها من اهل دینه، حتی یرحل عنهم.»
هرگاه کسی وارد شهری شد، او مهمان هم دینان خودش در آن شهر است، تا آنکه آنجا را ترک کند.
وقتی فرد غریبه‌ای وارد یک شهر می‌شود، مهمان مردم آنجا محسوب شود و آنان وظیفه اکرام و مهمان نوازی دارند، اگر فردی به خانه مسلمانی بیاید او باید از آن مهمان پذیرایی کند. از همین جا است که اگر شهری پذیرای مهمانهای خارجی، آوارگان جنگ، آسیب دیدگان از زلزله و حوادث از یک کشور همسایه باشد، به حکم وظیفه انسانی و به دستور اخلاقی اسلام، وظیفه آن شهروندان است که با آغوشی باز و گرم و برخوردی کریمانه و بزرگوارنه، مهمان نوازی کنند. از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود: «اکرموا الضیوف و اقروا الضیوف»، مهمانها را اکرام و پذیرایی کنید.