إيران هي أرض العز والجمال

ارتفاعات

 

آزادکوه 4395 متر ( شاهزاده کج گردن )

پسنده کوه 4000 متر

دالانکوه 3950 متر

زرین کوه 3850 متر (زرینه کوه)

شاهان کوه 4038 متر

شیر کوه 4075 متر

علم کوه 4850 متر (منطقه تخت سلیمان)

هرزه کوه، 4250 متر (دال کولی )

کرماکوه 4000 متر

کوه آقداغ 3303 متر ( سفید کوه )

کوه اسب گیرون 3992 متر ( قره داغ )

کوه الانه سر 4050 متر (اعلانثار)

کوه امیری 3950 متر (کهون چال یا کوه کهونو)

کوه انر، 3750 متر

کوه بزقوش 3303 متر

کوه بل 4150 متر

کوه بینالود 3250 متر

کوه پازن پیر 4280 متر

کوه تخت سلیمان 4659 متر

کوه تزرجان 4000 متر

کوه توچال، 3960 متر

کوه چری 4070 متر ( رشته زرد کوه بختیاری )

کوه چهل مر شهیدان 3650-3850 متر

کوه خرسنگ، 4100 متر

کوه خشچال 4180 متر

کوه خلنو، 4375 متر

کوه دائم برف 3450 متر

کوه درفک 2705 متری (دلفک)

کوه دماوند، 5671 متر

کوه دونا، 3600 متر

کوه رستم چال، 3900 متر

کوه رنج 3850 متر

کوه سبلان4811 متر

کوه سردان 4000 متر ( آب سفید )

کوه سرکچال، 4150 متر

کوه سماموس 3620 متر

 

 

کوه سوتک، 3850 متر (کوچک )

کوه سیالان 4250 متر

کوه سیاه چال (سرسیاه غار )، 3500 متر

کوه سینو ( سکه نو )، 3900 متر

کوه شاه معلم، (ماسوله داغ ) 3050 متر

کوه شاهوار 4000 متر

کوه قزل ارسلان 3250 متر

کوه قوچ 2463 متر (قره آغاج)

کوه گونک چال، 4000 متر

کوه مهرچال، 3921 متر

کوه میل، نایین 3035 متر

کوه میلی 4000 متر ( 3988 متر)

کوه نرو 3810 متر ( نیزوار ) یا (نزوا )

کوه ها و ارتفاعات دوخواهران (دوخواهرون)

کوه ها و ارتفاعات قاین

کوه های آب سفید 4050 متر

کوه های ارتفاعات اشترانکوه

کوه های الوند 3450 متر و کلاغ لان 3350 متر

کوه های دو برار 4250 متر (ماز) و انگمار(قره داغ)4150 متر

کوه های رشته کوه دنا

کوه های سهند 3600 متر و جام 3650 متر

کوه های قیاق لکه 3800 و شاه تپه 3900 متر

کوه های کهار، 4050 متر و ناز، 4108 متر

کوه های کهنو 4050 متر و اسبی چال 4250 متر

کوه هرم داغ 4350 متر (هرم3)

کوه هزار 4465 متر

کوه هفت تنان 4018 متر

کوه هفت خوان4537 متر، هفت خوان 1(لانا)

کوه هلزوم 4000 متر (الزم)

کوه وروشت 4100 متر (دهلا)

کوه کرنا، 4350 متر

کوه کرکس 3925 متر

کوه کسره داغ 4350 متر

کوه کل قدویس 4350 متر

کوه یای پاخ 4000 متر

کوه یخچال 3580 متر